Mgr. Jakub Groman

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

Jako advokát jsem připraven poskytnout Vám právní služby při řešení problémů v níže uvedených oblastech:

SOUKROMÉ PRÁVO

Při výkonu advokacie se specializuji na soukromé právo. Koupě a prodej, problematika smluv o dílo, licenční smlouvy, sousedská práva, směnky a šeky, nekalá soutěž, pracovní právo - ve všech těchto otázkách a v mnohých dalších Vám poskytnu kvalifikovanou právní pomoc.

SMLUVNÍ DOKUMENTACE

Smluvní dokumentaci připravím tak, aby Vaše transakce proběhla přesně dle Vašich představ. Chystáte-li se podepsat smlouvu, u které si nejste jistí jejím obsahem, jsem připraven jakýkoliv dokument zrevidovat a upozornit Vás na případné "háčky" a právní "kličky".

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Vlastníte pohledávku za dlužníkem, který se vyhýbá jejímu placení? Mám bohaté zkušenosti s vymáháním různých typů pohledávek, a to jak v nalézacím řízení před soudem, tak v řízení exekučním či insolvenčním. Vaše pohledávky nejprve zhodnotím a následně efektivně a rychle vymůžu.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Chystáte se prodávat, kupovat nebo pronajmout byt, dům anebo pozemek? Potřebujete zřídit věcné břemeno? Chystáte se stavět? Připravím pro Vás kompletní smluvní dokumentaci včetně zastupování před katastrálním úřadem a složení finančních prostředků do advokátní úschovy. Vše zcela bezpečně.

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY A JINÝMI ORGÁNY

V souvislosti se kteroukoliv mnou poskytovanou činností Vás současně zastoupím při jednání před kterýmkoliv soudem anebo jiným orgánem v České republice. Již nemusíte mít obavy z atmosféry soudních budov, Vaše problémy tam vyřeším za Vás.

OBHAJOBA V TRESTNÍCH VĚCECH

Jako obhájce dohlížím na to, aby v rámci trestního řízení byla chráněna zaručená práva obviněných. Při své činnosti vždy hledám cestu, jak efektivně obhájit svého klienta. Obhajobu v trestních věcech poskytuji také jako tzv. obhájce ex offo.

OBCHODNÍ KORPORACE

Poskytuji komplexní služby a poradenství v otázce založení, vzniku, změn a zániku obchodních korporací, přípravy a konání valných hromad společností, převodů obchodních podílů a dalších otázek spojených s existencí a fungováním obchodních korporací.

RODINNÉ PRÁVO

Poskytuji právní pomoc v rozličných životních situacích, a to včetně rozvodů, vypořádání společného jmění manželů, péče o děti, ale také v oblasti opatrovnictví fyzických osob a správy jejich jmění či řízení o omezení svéprávnosti fyzických osob.

VÝŠE ODMĚNY

Výši odměny za právní služby si sjednáme v rámci smlouvy o poskytování právních služeb anebo její výši určíme na základě Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "AT").

Smluvní odměna

Sjednáme-li si výši odměny v rámci smlouvy o poskytování právních služeb, dohodneme se, že odměna bude sjednána jako:

úkonová odměna - výše odměny sjednána za jeden úkon právní služby. Co se rozumí úkonem právní služby, to určuje § 11 AT. Jedná se například o sepis smlouvy, poradu s klientem v trvání přesahujícím jednu hodinu, účast při jednání soudu, sepis předžalobní výzvy k plnění apod. O tom, které úkony budou ve věci provedeny, bude klient vždy informován předem tak, aby měl průběžně přehled o momentální výši odměny.

hodinová odměna - v případě sjednané hodinové odměny se odměna počítá dle času nutného k provedení úkonu právní služby, např. za sepis smlouvy trvající 2 hodiny bude účtována částka odpovídající dvojnásobku sjednané hodinové odměny.

provizní odměna - odměnu lze sjednat také jako procento z hodnoty věci, ve vztahu ke které je poskytována právní pomoc. Tento způsob určení výše odměny se používá zejména v případě soudních sporů týkajících se peněžního plnění či hodnotnějších transakcí. Výše provize nebude nikdy sjednána vyšší než 25 % z hodnoty věci, či transakce.

paušální odměna - určena pro klienty, se kterými spolupracuji trvale - jedná se o odměnu v pravidelné měsíční výši, v rámci níž jsem připraven poskytnout měsíčně sjednaný počet hodin/úkonů právních služeb.

Mimosmluvní odměna

V případě, že si výši odměny nesjednáme v rámci smlouvy o poskytování právních služeb, určíme ji na základě Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Jako příklad uvádím následující:

  • Zastupuji klienta v řízení o zaplacení částky 100.000,- Kč
  • 100.000,- Kč je základ pro výši odměny za jeden právní úkon (§ 8 odst. 1 AT)
  • Výše odměny za jeden právní úkon činí 5.100,- Kč (§ 7 AT)

K odměně za právní služby dále náleží:

  • 300,- Kč jako paušální náhrada hotových výdajů vynaložených s poskytnutím jednoho úkonu právní služby (§ 13 AT)
  • 100,- Kč jako náhrada za promeškaný čas strávený např. cestou k soudu, a to za každou započatou půlhodinu (§ 14 AT)
  • cestovné účtované dle příslušné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (§ 13 odst. 5 AT).

Ke sjednané odměně je třeba připočíst DPH.

PRO BONO

V rámci své praxe poskytuji vybraným klientům právní služby PRO BONO, tedy právní služby bez nároku na odměnu. Tyto klienty si vybírám dle konkrétních okolností jejich případu či životní situace, a to s ohledem na mé časové možnosti. Současně jsem zapsán v seznamu advokátů poskytujících bezplatnou právní pomoc vedeném Českou advokátní komorou.